Tegemoetkoming in de kosten

Vergoedingen

Voor een tegemoetkoming in de kosten kunnen de volgende mogelijkheden worden onderzocht:

  1. Vergoeding vanuit de Jeugdwet. Praktijk Fourelle heeft een contract met de gemeenten in de regio West-Brabant-Oost en kunnen sessies worden vergoed vanuit de Jeugdwet. De bijbehorende gemeenten zijn Breda, Oosterhout, Drimmelen, Geertruidenberg en Altena. Hiervoor is een beschikking nodig van het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) of een verwijzing van de huisarts.
    Deze vergoeding geldt uitsluitend voor begeleiding op gedrag (o.a. faalangst, weerbaarheid, zelfredzaamheid, zelfstandigheid). Remedial teaching wordt niet vergoed.

  2. Leerlingen met een ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD, ADD, PDD-NOS, kunnen soms een Persoons Gebonden Budget (PGB) aanvragen. Een PGB is bedoeld voor persoonlijke verzorging of ondersteunende begeleiding vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

  3. Voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften die regulier onderwijs willen volgen kan via school een arrangement aangevraagd worden bij het samenwerkingsverband. Dit in het kader van passend onderwijs. Met dit budget kan extra begeleiding (door leerkracht, klassenassistent of remedial teacher) ingeschakeld worden. Bovendien is het mogelijk extra lesmateriaal en/of aangepaste leermiddelen aan te schaffen.

  4. Kunt u de kosten van de diagnose en behandeling met uw inkomen niet dragen, dan kunt u bij de gemeente een beroep doen op de bijzondere bijstand.

  5. Vanaf 1 januari 2015 is de bekostiging en uitvoering van beleid met betrekking tot ernstige enkelvoudige dyslexie onderdeel geworden van de Jeugdzorg Wet en daarmee tot het beleid jeugdzorg bij de afzonderlijke gemeenten. De samenwerkende gemeenten binnen het RSV Breda PO 30-03 hebben de afspraak gemaakt dat de Commissie voor Toelaatbaarheidsverklaringen (CTLV) de aanvragen voor vergoede diagnostiek in het kader van EED beoordeelt. Is er een reëel vermoeden van EED, dan stuurt de commissie een positief advies aan de ouders/verzorgers. Hiermee kunnen de ouders/verzorgers bij de gemeente een beschikking aanvragen voor vergoede diagnostiek. Met deze beschikking kan een gecontracteerde zorgaanbieder de leerling vervolgens onderzoeken. Uit het onderzoek blijkt of er daadwerkelijk sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie en of de leerling in aanmerking komt voor vergoede behandeling.